www.55402.com永利 >国际 >Kwong Wah >

Kwong Wah

浮罗山背国会议席候选人莫哈末英兰、峇迪亚及希尔米。
浮罗山背国会议席候选人莫哈末英兰、峇迪亚及希尔米。

【提名日: 浮罗山背1国3州议席】

(槟城28日讯)浮罗1国3州皆出现多角战,除了浮罗勿洞州议席因为人民党出现形成4角战外,浮罗山背国会议席、直落巴巷及峇六拜州议席皆是国阵,希联及伊斯兰党的3角战。

P53 浮罗山背 BALIK PULAU
1:峇迪亚(希联-公正党)
2:希尔米(国阵-巫统)
3:莫哈末英兰(伊党)

- Advertisement -

N38 峇六拜 BAYAN LEPAS
1:阿斯洛(希联-诚信党)
2:罗斯里哈欣(国阵-巫统)
3:查丽娜(伊党)

N39 浮罗勿洞 PULAU BETONG
1:莫哈末托(希联-公正党)
2:法力(国阵-巫统)
3:莫哈末道菲(伊党)
4:杨清发(人民党)

- Advertisement -

N40 直落巴巷TELUK BAHANG
1:祖基菲里(希联-土团党)
2:沙希淡(国阵-巫统)
3:莫哈末阿里(伊党)